Najważniejsze działania:

 

<<< powrót

 

 

 

1. „Pozarządowe Biuro Rachunkowe”

 

W roku 2009 w ramach projektu „Pozarządowe Biuro Rachunkowe” nasze Stowarzyszenie podpisało umowę z Biurem Usługowo – Handlowym „WERSOR” Sp. z o.o. na wykonanie usługi polegającej na zarachowaniu dokumentów księgowych za rok 2009 i sporządzenie sprawozdania finansowego za ten rok do dnia 31.03.2010. Wymieniona usługa była realizowana w okresie w okresie od 12.08.2009 do 31.12.2009.

 

Ogółem w projekcie „Pozarządowe Biuro Rachunkowe” uczestniczyło 7 podmiotów ekonomii społecznej (fundacje i stowarzyszenia) z terenu Dolnego Śląska. Wynagrodzenie związane ze świadczeniem usługi przez Biuro Usługowo – Handlowe „WERSOR” pokrywane było przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, z projektu pn.: „Rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku – Wałbrzych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło nam na zdobycie odpowiedniej wiedzy, niezbędnej do samodzielnego prowadzenia księgowości i sprawozdawczości Stowarzyszenia.

 


 

2. Równać szanse 2009”

 

Także w roku 2009 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice zakwalifikowało się do udziału w projekcie Równać szanse 2009 – Regionalny Konkurs Grantowy, finansowanym ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, którego trwałym efektem jest piękna wystawa fotograficzna oraz album pod tytułem „Historia mojego domu”.

 

Pomysłodawcą i autorką tego projektu była pani Lucyna Szpilakowska.

Jego koordynatorem została pani Magdalena Szal-Żółkiewska.

Roli instruktora podjęła się pani Anna Franków.

 

W projekcie skierowanym do miejscowej młodzieży w wieku 13-19 lat wzięło udział 15 dziewcząt i chłopców. Celem projektu było:

 

•       
pobudzenie aktywności młodych mieszkańców wsi poprzez wyszukiwanie materiałów, dokumentów, zdjęć itp., które umożliwiłyby odtworzenie historii poszczególnych domów;
•       
nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerami lokalnymi, Radą Sołecką, Urzędem Gminy, GOK, Urzędem Ochrony Zabytków oraz lokalnymi przedsiębiorcami;
•       

integracja społeczna młodzieży i wytworzenie więzi emocjonalnej ze swoim otoczeniem.

Wymienione założenia projektu „Historia mojego domu” wymagały od młodych mieszkańców Śmiałowic dotarcia do różnorodnych dokumentów i lokalnych archiwów, wykonania zdjęć, przeprowadzania wywiadów, itp., które umożliwiłyby im odtworzenie historii poszczególnych domów i rodzin.

 

Ponadto projekt ten pozwolił młodzieży nawiązać nowe relacje oraz współpracę z partnerami i instytucjami lokalnymi, rozwinąć umiejętność pracy w zespole oraz korzystania z nowoczesnych technik komunikacji.
Realizacja projektu została podzielona na następujące etapy:

 

1.   Promocja projektu.
2.   Zbieranie informacji i materiałów poprzez dotarcie do mieszkańców poszczególnych domów.
3.   Analiza zebranych materiałów i próba powiązania ich z historią tego terenu.
4.   Przedstawienie zebranych i opracowanych materiałów w formie kart poszczególnych obiektów.
5.   Wykonanie wspólnego albumu pt. „Historia mojego domu”.
6.   Przygotowanie ekspozycji najciekawszych materiałów, w tym makiety przedstawiającej wieś Śmiałowice.   
7.   Prezentacja zgromadzonych materiałów, informacji i zdjęć w formie wystawy oraz w formie prezentacji multimedialnej na zorganizowanym w tym celu spotkaniu mieszkańców wsi Śmiałowice.


Projekt był realizowany od stycznia do czerwca 2010 roku i zakończył się spotkaniem z mieszkańcami wsi Śmiałowice, podczas którego zgromadzone i opracowane materiały zostały zaprezentowane w formie prezentacji multimedialnej i wystawy oraz albumu pod wspólnym tytułem: „Historia mojego domu”.

 

Projekt zachęcił młodzież i pozostałych mieszkańców wsi do zainteresowania się historią ich domów, losami rodzin i znajomych, a także przekonał mieszkańców, że historie ich najbliższych, ich przeżycia oraz zagmatwane drogi wiodące ich do Śmiałowic, były niezwykle ciekawe.

 

Wszystkie osoby zaangażowane w realizację tego projektu mają świadomość, że umożliwił im on wykorzystanie ostatniej szansy na poznanie swoich korzeni, głównie dzięki życzliwości najstarszych mieszkańców naszej wsi, których wspomnienia pomogły nam poznać historię tych ziem i odświeżyć pamięć o przeszłości.

 

Zaświadczenie

 


 

3. Cykl edukacyjny „Public Relations – Reklama – Sprzedaż”


W roku 2011 na zaproszenie Forum Aktywności Lokalnej wzięliśmy udział w projekcie „Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt polegał na udziale w cyklu edukacyjnym „Public Relations – Reklama – Sprzedaż”.

 

Projekt był skierowany do podmiotów ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia itp.) nieprowadzących działalności gospodarczej i działających na obszarze byłego woj. wałbrzyskiego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji, w wymienionym cyklu edukacyjnym uczestniczyły 2 członkinie naszego Stowarzyszenia.

 

Cykl obejmował 9 dni szkoleniowych – łącznie 54 godziny szkoleniowe. Celem cyklu szkoleniowego było nabycie umiejętności z zakresu promowania swojej organizacji, nabycie umiejętności z zakresu sprzedaży produktów i usług organizacji.

 

Podczas cyklu szkoleń uczestniczki nauczyły się komunikacji z mediami, budowania marki i wizerunku, budowy relacji z otoczeniem. Poznały także współczesne środki reklamy i nauczyły się tworzenia kreatywnej reklamy oraz planowania kampanii reklamowej. Ponadto zapoznały się ze sposobami budowania oferty sprzedażowej i technikami sprzedaży produktów i usług, ze sposobami obsługi klienta oraz tworzenia materiałów promocyjnych.

 


 

4. "Usługi marketingowe" – Logo


Również w roku 2011 zawarliśmy umowę z Forum Aktywności Lokalnej, partnerem Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu, na udział w projekcie „Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającym na realizacji zadania o nazwie "Usługi marketingowe".

 

Przedmiotem zawartej umowy było wykonanie projektu graficznego oraz budowa logotypu dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice jako dla podmiotu ekonomii społecznej. ,

  

Opracowanie graficzne logotypu odbywało się w oparciu o nasze szczegółowe sugestie i wskazówki. Spośród przedstawionych kilku wersji graficznych logotypu, po serii konsultacji i poprawek, zaakceptowaliśmy następujący wzór logo:

 

Logo

 

Stowarzyszenie ma prawo do wykorzystywania swojego logotypu na stronie internetowej oraz do zamieszczania go na różnorodnych materiałach promocyjnych, takich jak ulotki, plakaty, foldery czy wizytówki. Umowa została zrealizowana w grudniu 2011 roku.

 


 

5. "Usługi marketingowe" – Strona internetowa


W styczniu 2012 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice przystąpiło do kolejnego projektu pod nazwą „Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej", który podobnie jak poprzedni, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach zadania "Usługi marketingowe", zawarliśmy umowę z Forum Aktywności Lokalnej na realizację zadania polegającego na nieodpłatnym utworzeniu i prowadzeniu strony internetowej prezentującej działalność naszego Stowarzyszenia, jako podmiotu Ekonomii Społecznej.

 

Usługa realizowana będzie w terminie od 4 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku, przez wałbrzyską firmę heapmail Internet Solutions sp. z o.o.


W ciągu tego okresu Forum Aktywności Lokalnej będzie pokrywać koszty związane z utworzeniem strony internetowej, wykupieniem praw do domeny internetowej oraz hostingiem.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice, w ramach zawartej umowy, wskazało i zaakceptowało nazwę domeny internetowej w brzmieniu: www.smialowice.pl, a ponadto zostało zobowiązane do aktywnego uczestniczenia w projektowaniu i tworzeniu strony internetowej poprzez określenie jej struktury i dostarczenie informacji dotyczących naszych wymagań co do funkcjonalności strony i jej szaty graficznej, a także do przygotowania i dostarczenia materiałów merytorycznych i graficznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

 

Po zakończeniu realizacji usługi tj. z dniem 1 października 2012 roku obowiązek opłacania domeny internetowej i hostingu przejdzie na nasze Stowarzyszenie.

 


 

6. Cykl szkoleniowy „Działalność gospodarcza i odpłatna w podmiotach ekonomii społecznej”

 

Także w styczniu 2012 podpisaliśmy umowę z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na udział w projekcie "Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej", finansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowanym w okresie od 1 lutego do 15 lipca 2012.


Realizacja wyżej wymienionego projektu polegała na udziale w cyklu szkoleniowym pod nazwą „Działalność gospodarcza i odpłatna”, przeznaczonym dla organizacji pozarządowych jeszcze nieprowadzących działalności gospodarczej.


Celem cyklu było nabycie umiejętności z zakresu planowania działalności gospodarczej oraz przygotowania odpowiednich dokumentów niezbędnych do jej prowadzenia, a także zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawnymi i finansowymi z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.


Cykl obejmował 10-dniowe szkolenie (łącznie 64 godziny szkoleniowe), podzielone na 4 części (zjazdy) poświęcone następującym zakresom tematycznym:


1.   Rozwój osobisty i zawodowy - luty 2012
2.   Zarządzanie organizacją - marzec 2012
3.   Biznesplan i produkt - kwiecień 2012
4.   Aspekty formalno-prawne i finansowe działalności odpłatnej i gospodarczej - maj 2012


Szkolenie prowadzone było przez zespół wykwalifikowanych trenerów. Ponadto każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe, a także zaświadczenie o ukończeniu cyklu. W trakcie szkolenia uczestnicy przygotowywali biznesplan planowanej działalności gospodarczej oraz uczyli się definiowania produktów i usług oraz sporządzania kosztorysu.        


Podczas realizacji tego projektu nasza organizacja ma także możliwość otrzymania wsparcia w postaci usług doradczych, księgowych, prawnych i marketingowych w zakresie planowanej działalności gospodarczej. 

7. Międzynarodowy Dzień Ziemi - sadzenie drzewek

 

W kwietniu 2013, z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, z inicjatywy członków naszego Stowarzyszenia w kilku miejscach wsi posadzono drzewka, m.in. przed świetlicą, wokół parkingu obok świetlicy, obok parkingu przed sklepem i w pobliżu tablic informacyjnych przy wjazdach do wsi. Łącznie posadzono 125 drzewek. Zakup roślin zasponsorował Prezes Zarządu firmy Beyster International w Śmiałowicach, pan Bogdan Bejster, który przeznaczył na ten cel 1000 zł. 

W październiku 2013 ze środków naszego Stowarzyszenia zakupiono kolejne drzewka potrzebne do uzupełnienia poprzednich nasadzeń. 

8. Kurs komputerowy "Cyfrowi = przebojowi"


W październiku 2014 SRW Śmiałowice podjęło decyzję o organizacji szkolenia komputerowego dla mieszkańców wsi, w którym wzięło udział 38 osób. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali salę do prowadzenia zajęć i jej wyposażenie, część z nich wzięła także czynny udział w organizowanym szkoleniu.

Program szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera.

Cykl szkoleniowy podzielony był na 12 spotkań, trwających łącznie 60 godzin. Zajęcia odbywały się w czterech grupach, od listopada 2014 do lutego 2015.

Każdy uczestnik szkolenia miał do dyspozycji stanowisko pracy wyposażone w laptopa, ponadto otrzymał podręcznik i materiały szkoleniowe.

Zdobyte kwalifikacje potwierdzone zostały Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL Start wydanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Kurs współfinansowany był przez Unię Europejską, a udział w nim był nieodpłatny. 

9. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion w Gminie Marcinowice”


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice złożyło ofertę na realizację zadania - opiekun punktu bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion w Gminie Marcinowice”.

Zadanie polegało na opiece nad dwoma powierzonymi komputerami i udostępnianiu ich mieszkańcom wsi.  Realizowane było w roku 2015.

Po zakończeniu zadania komputery nadal pozostaja pod opieka stowarzyszenia. Korzystają z nich użytkownicy świetlicy.
10. Konserwacja urządzeń i wykonanie stołu do tenisa na placu sportowo-rekreacyjnym


W roku 2015 członkowie Stowarzyszenia w ścisłej współpracy z Radą Sołecką, brali udział w konserwacji i malowaniu urządzeń na obydwu placach zabaw, w montażu granitowego stołu do tenisa na placu sportowo-rekreacyjnym, a także w uzupełnianiu nasadzeń zieleni przed budynkiem Świetlicy oraz w centrum wsi.

 

Koszty granitowego stołu do tenisa stołowego zakoraz upu farb i materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń na placach zabaw, a ponadto koszty zakupu drzewek do nasadzeń zostały sfinansowane ze środków Stowarzyszenia. 

11. Członkostwo w LGD "Ślężanie"

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice jest członkiem Stowarzyszenia „ŚLĘŻANIE – Lokalna Grupa Działania”. 

Prezes Zarządu, pani Lucyna Szpilakowska, pełni funkcję sekretarza Rady Stowarzyszenia „ŚLĘŻANIE – LGD” i z tego tytułu brała czynny udział w działaniach Rady Stowarzyszenia „ŚLĘŻANIE – LGD”, m.in. w szkoleniach, w tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w ocenie wniosków w konkursach ogłaszanych przez LGD.


Zaświadczenie

 


 

12. Przystąpienie do Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej

 

W roku 2015 Zarząd Stowarzyszenia był inicjatorem przystąpienia Śmiałowic do Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. 

Członkowie naszego Stowarzyszenia stanowią główny człon sześcioosobowej Grupy Odnowy Wsi i w roku 2016 brali czynny udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Wsi.

 

 

Strategia Rozwoju Wsi Śmiałowice została zatwierdzona przez Zebranie wiejskie w dniu 24 października 2016.

 

Posiadanie Strategii Rozwoju Wsi uprawnia sołectwo do ubiegania się o pomoc finansową ze środków samorządu województwa, a także ze środków agencji rządowych (np. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego) oraz fundacji i instytucji wspierających rolnictwo i obszary wiejskie. 

13. Konkursy, projekty

 

Rok 2017 to rok wzmożonej aktywności członków naszego stowarzyszenia, objawiającej się przede wszystkim ilością podjętych działań i projektów, w których wzięliśmy udział.  
Skutecznie aplikowaliśmy o środki finansowe w kilku konkursach: złożyliśmy 5 projektów i w efekcie otrzymaliśmy aż 3 dofinansowania:

 

1.        Na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi Śmiałowice poprzez publikację materiałów promocyjnych”;
2.       Na realizację zadania "Zielony plac zabaw" w ramach projektu Młodzież w działaniu" finansowanego przez Fundację Przyjaciółka;
3.      

Na relizację projektu "Gramy do jednej bramki, czyli rodzice - dzieciom! Boisko wielofunkcyjne dla użytkowników Świetlicy” dofinansowanego w ramach Konkursu „zDolny Śląsk Lokalnie”. 

14. „Polityki publiczne europejskiej jakości”

 

Członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli aktywny udział w projekcie „Polityki publiczne europejskiej jakości” realizowanego w roku 2017 w ramach „Programu mobilności ponadnarodowej”, skierowanego do przedstawicieli organizacji pozarządowych a pilotowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu.
 
Celem tego projektu było podniesienie jakości i efektywności działania organizacji pozarządowych, wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z administracją oraz wsparcia przedsiębiorczości społecznej.


Dodatkowym celem projektu było wzajemne uczenie się, zwiększenie kompetencji uczestników oraz prezentacja osiągnięć i wypracowanych rozwiązań w sektorze pozarządowym, a także nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami międzynarodowymi.


Uczestnicy projektu mieli możliwość poznania nowych metod i technik pracy oraz wymiany doświadczeń z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE. Dlatego jednym z warunków uczestnictwa w wyjeździe, oprócz pracy na rzecz Stowarzyszenia, była znajomość języków obcych.

W ramach tego projektu 9 członków naszej organizacji odwiedziło organizacje pozarządowe w Niemczech i we Włoszech: 3 osoby odwiedziły organizację European Youth4Media Network w Münster (Niemcy), 3 osoby organizację Event Service w Akwizgranie (Niemcy) oraz 3 osoby organizację Associazione YEPP Italia z siedzibą w Turynie (Włochy).

Pobyt uczestników w krajach docelowych trwał 5 dni.   

Projekt „Polityki publiczne europejskiej jakości” był współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

15. Kurs komputerowy „Komputer na wsi”

 

Kolejna edycja szkolenia komputerowego dla początkujących w ramach programu "Komputer na wsi – rozwój kompetencji informatycznych mieszkańców Dolnego Śląska".

Kurs obejmuje 80 godzin. szkoleniowych realizowanych od września do grudnia 2017. Zajęcia odbywają się w dwóch kilkunastoosobowych grupach uczestników.

Kwalifikacje zdobyte przez uczestników szkolenia potwierdzone będą Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL Start wydanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl