Regulamin Małego Przedszkola «Śmiałek» w Śmiałowicach

 

<<< powrót

  

 

 

Małe Przedszkole jest placówką wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieciom od 3-go roku życia do rozpoczęcia nauki w zerówce.

 

Główne cele Małego Przedszkola:

 

¤

Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

¤

Współdziałanie z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;

¤

Udzielanie dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej;

¤

Umożliwianie rozwoju różnorodnych zainteresowań dzieci: plastycznych, technicznych, przyrodniczych, muzycznych oraz ich aktywności twórczej;

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1.

Małe Przedszkole w Śmiałowicach jest przedszkolem środowiskowym obejmującym edukację przedszkolną dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

2.

W grupie przedszkolnej przewidziane jest 10 - 15 miejsc.

3.

O przyjęciu dzieci do Małego Przedszkola decyduje wiek.

4.

Rekrutacja dzieci odbywa się na zasadach ustalonych przez Radę Przedszkola.

5.

W miarę wolnych miejsc dzieci mogą być przyjmowane przez cały rok.

6.

Dzieci muszą pochodzić z terenów gminy Marcinowice.

7.

Udział dzieci w zajęciach Małego Przedszkola jest nieodpłatny.

8.

Poza godzinami nieodpłatnymi w Małym Przedszkolu mogą być organizowane dodatkowe, płatne i bezpłatne zajęcia indywidualne i grupowe.

9.

W ramach współdziałania z instytucjami wspierającymi Małe Przedszkole może organizować współpracę ze specjalistami z tych instytucji.

10.

Zajęcia odbywają się 15 godzin w tygodniu, według schematu 5 razy w tygodniu po 3 godziny oraz zgodnie z kalendarzem szkolnym rejonu dolnośląskiego.

 

 

II. Postanowienia szczegółowe

 

Dla usprawnienia pracy Małego Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

 

1.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00

2.

Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

3.

Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców) po uprzednim porozumieniu się z Nauczycielem Przedszkola.

4.

Dziecko należy punktualnie przyprowadzać i odbierać z Przedszkola.

5.

Dziecko odbierają rodzice lub upoważniona przez rodziców osoba, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.

6.

Do przedszkola dziecko przychodzi czyste i zdrowe, starannie uczesane i schludnie ubrane.

7.

Ubiór dziecka musi być wygodny, praktyczny i umożliwiający dziecku samodzielne ubieranie i rozbieranie się, a także dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na powietrzu.

8.

W przedszkolu dziecko chodzi w obuwiu zmiennym

9.

Dziecko powinno być zaopatrzone w niezbędne materiały i przybory określone przez nauczycielkę przedszkola.

10.

Dziecko należy codziennie zaopatrzyć w drugie śniadanie.

11.

Do przedszkola nie należy dawać dziecku zabawek oraz słodyczy.

12.

Rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Nauczyciela.

13.

Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i Przedszkola (zapytania, projekty, zażalenia) powinny być zgłaszane do Nauczyciela.

14.

Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu Przedszkola, interesować się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, na bieżąco czytać wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.

 

 

III. Prawa i obowiązki rodziców wobec przedszkola

 

1.

Rodzice mają prawo zapoznać się z programem edukacyjnym realizowanym w Małym Przedszkolu.

2.

Każdego roku na zebraniu organizacyjnym, rodzice powinni być zapoznawani z regulaminem Małego Przedszkola oraz harmonogramem spotkań, uroczystości i imprez zaplanowanych na dany rok przedszkolny.

3.

Rodzice są zobowiązani do przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń Nauczyciela Przedszkola oraz do punktualnego i systematycznego przyprowadzania dziecka do przedszkola.

4.

Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez nauczyciela dotyczących zarówno spraw organizacyjnych jak wychowawczych.

5.

Rodzice powinni udzielać pomocy Nauczycielowi i Radzie Przedszkola w ulepszaniu warunków pracy przedszkola.

6.

W okresie adaptacji dziecka do warunków Małego Przedszkola, rodzice mogą przebywać z dzieckiem w Małym Przedszkolu, do czasu aż nauczyciel uzna, iż dziecko czuje się bezpiecznie w nowym otoczeniu.

7.

Rodzice mają prawo, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą, do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Małym Przedszkolu.

8.

Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb przedszkola związanych z realizacją programu nauczania i wychowania.

9.

Rodzice są zobowiązani do zapoznawania się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców.

10.

Rodzice powinni dbać o estetyczny wygląd dziecka. Dzieci przyprowadzane do Małego Przedszkola powinny być zdrowe.

11.

Rodzice powinni codziennie przygotowywać dziecku drugie śniadanie lub podwieczorek, do spożycia w Małym Przedszkolu

12.

Rodzice mają prawo do otrzymywania bieżącej, rzetelniej informacji o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka.

13.

Rodzice powinni współdziałać z Nauczycielem Małego Przedszkola w realizowaniu wspólnie ustalonego programu pomocy dziecku.

14.

Rodzice mają prawo do wnioskowania o zorganizowanie dodatkowych, odpłatnych zajęć dla dzieci.

15.

Jeśli nieobecność dziecka przedłuża się powyżej dwóch tygodni, rodzice są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o przyczynie tej nieobecności.

16.

Rodzice mają obowiązek ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

IV. Kodeks przedszkolaka

 

1.

Mówimy sobie miłe słowa – jesteśmy uprzejmi, życzliwi i przyjaźni.

2.

Często używamy „czarodziejskich” słów: proszę, dziękuję, przepraszam.

3.

Nie przeszkadzamy sobie w zabawie i pracy.

4.

Dbamy o nasze zabawki, szanujemy je i sprzątamy po sobie po zabawie.

5.

Staramy się żyć w zgodzie z dziećmi w grupie i przedszkolu – nikogo nie krzywdzimy.

6.

Uczestniczymy w zabawach i zajęciach proponowanych nam przez Panią i organizowanych dla nas w naszym przedszkolu.

7.

Staramy się zjadać posiłki przygotowane dla nas przez mamę.

8.

Dbamy o swój wygląd, zdrowie i bezpieczeństwo.

9.

Akceptujemy innych i pomagamy sobie nawzajem – staramy się postępować uczciwie i szlachetnie.

10.

Dbamy o zwierzęta, chronimy przyrodę – chcemy postępować odpowiedzialnie.

11.

Zgłaszamy dorosłym wszystkie zauważone niebezpieczne rzeczy – mówimy, kiedy dzieje się komuś krzywda.

12.

Znamy i chętnie śpiewamy piosenkę (hymn) Małego Przedszkola.

 

Tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl