Piątek 1 czerwca 2018 - Walne Zebranie Sprawozdawcze

Plakat

 

Na podstawie § 22 ust. 2 i 8 oraz § 23 ust. 1 i 5 Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice,
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 1 czerwca 2018 o godz. 19.00
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice

Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Śmiałowicach.

W przypadku braku wymaganej liczby członków zwyczajnych (kworum) w pierwszym terminie,

wyznacza się drugi termin na 1.06.2018, godz. 19.30


Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
2.    Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
4.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5.    Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2017.
6.    Przedstawienie uchwał Zarządu podejmowanych w roku 2017.
7.    Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
8.    Informacja o aktualnym stanie konta i wpływach z „1%”.
9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli za rok 2017.

     10.    Zatwierdzenie sprawozdań za rok 2017.
     11.    Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium za rok 2017.
     12.    Propozycje działań na bieżący rok – dyskusja.
     13.    Sprawy bieżące i organizacyjne:

•    omówienie przebiegu uroczystości 10-lecia;
•    podział zadań;
•    obowiązki wynikające z RODO;
•    składki członkowskie.

    14.    Zamknięcie zebrania.
 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, jest najważniejszym organem stowarzyszenia, czyli jego najwyższą władzą.


Walne Zebranie składa się ze wszystkich członków Stowarzyszenia i może podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących organizacji.


Za realizację zadań wyznaczonych przez Walne Zebranie odpowiedzialny jest Zarząd, którego członkom Walne Zebranie udziela mandatu - czyli uprawień do reprezentowania organizacji i pełnienia obowiązków członków Zarządu - na całą kadencję.


Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia zazwyczaj odbywa się tylko raz do roku i oprócz składek członkowskich, udział w Walnym Zebraniu jest jedynym ustawowym obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia.


Głównym celem tegorocznego Walnego Zebrania członków SRW Śmiałowice jest spełnienie ustawowego wymogu, jakim jest zatwierdzenie sprawozdań z działalności naszej organizacji w roku ubiegłym oraz udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonanych obowiązków.


Jednak, z uwagi na to, że w tym roku nasza Organizacja obchodzi 10-lecie działalności, Walne Zebranie będzie także okazją do podsumowań oraz do dyskusji nad kierunkiem podejmowanych działań i planami na najbliższy okres.


Ważnym punktem dyskusji będzie omówienie przebiegu uroczystości z okazji 10-lecia, zaplanowanej na sobotę 9 czerwca.


Dlatego bardzo prosimy wszystkich członków SRW Śmiałowice o udział w tegorocznym Walnym Zebraniu, zaplanowanym na piątek 1 czerwca o godz. 19.00.

<<< powrót
Tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl