Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice

 

 

Ikonka Ikonka Ikonka Ikonka Ikonka Ikonka

Zarząd 

Członkowie

Statut 

Dokumenty

Działania

Kontakt

 

 

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice powstało w czerwcu 2008 roku. Początkowo liczyło 28 członków - założycieli.

Bezpośrednią przyczyną powstania naszego Stowarzyszenia była konieczność zapewnienia kontynuacji działalności Małego Przedszkola Śmiałek, powstałego w roku 2007 w ramach projektu „Idziemy do przedszkola - Małe Przedszkola na Dolnym Śląsku”. Projekt zakończył się 31.03.2008. Żeby kontynuować działalność Małego Przedszkola musiała powstać organizacja pozarządowa, bo tylko takiej organizacji można było przekazać cały sprzęt zgromadzony przez przedszkole z budżetu projektu.


Zebranie założycielskie odbyło się w marcu. Rejestracja SRWŚ nastąpiła 5.06.2008, a w styczniu 2009 otrzymaliśmy status OPP.


Oprócz sprawowania patronatu nad Małym Przedszkolem SRWŚ za cel wyznaczyło sobie także organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W 2009 roku wzięliśmy udział w konkursie „Równać szanse 2009”, którego trwałym efektem jest piękna wystawa fotograficzna oraz album pt. Historia mojego domu. Do udziału w następnej edycji konkursu Równać Szanse 2010, nie zostaliśmy zakwalifikowani. Projekt zgłoszony na ten konkurs nosił tytuł „Ocalić od zapomnienia”.


Ponadto, mając na celu rozwój naszego Stowarzyszenia poprzez zwiększenie możliwości, sprawności i efektywności naszych działań, w roku 2009 braliśmy udział w projekcie „Pozarządowe Biuro Rachunkowe”, w ramach którego otrzymaliśmy usługę polegającą na zarachowaniu dokumentów księgowych za rok 2009 i sporządzenie sprawozdania finansowego za ten rok.

Udział w tym projekcie pomógł nam w zdobyciu wiedzy niezbędnej do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości we własnym zakresie - całkowicie samodzielnie.

W roku 2011 nasi członkowie brali udział w cyklu edukacyjnym „Public Relations – Reklama – Sprzedaż” realizowanym przez Forum Aktywności Lokalnej w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”.

 

Zawarliśmy także dwie umowy z Forum Aktywności Lokalnej w ramach zadania o nazwie  „Usługi marketingowe”: jedną w grudniu 2011 na zaprojektowanie logo naszego Stowarzyszenia oraz drugą w styczniu 2012 na utworzenie strony internetowej prezentującej działalność naszej organizacji.

W lutym 2012 zgłosiliśmy się do uczestnictwa w cyklu szkoleniowym: „Działalność gospodarcza i odpłatna w podmiotach ekonomii społecznej”, realizowanym przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu w ramach projektu „Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”.


Udział w projektach i cyklach szkoleniowych nie tylko umożliwia rozwój naszej organizacji, lecz zapewnia także rozwój osobisty i zawodowy jej członków.

Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników na stałe. Zawiera jedynie umowy o dzieło w ramach realizacji poszczególnych projektów.

 

 


Wśród ważnych celów naszej działalności znajdują się także:

 

 •  Wspieranie rozwoju wsi;
 • Aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz środowiska;
 • Integracja społeczności lokalnej;
 • Ochrona dóbr kultury;
 • Działalność na rzecz zachowania lokalnej tożsamości, tradycji i kultury;
 • Promocja walorów historycznych wsi;   
 • Szeroko rozumiana działalność kulturalna;
 • Organizowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury;
 • Działalność na rzecz upowszechniania turystyki;
 • Gromadzenie materiałów związanych z historią wsi;
 • Prowadzenie kursów i zajęć edukacyjnych


 

W dziedzinie ochrony dóbr kultury w roku 2008 wystąpiliśmy z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora zabytków o konserwację średniowiecznego sakramentarium znajdującego się obok bramy na przykościelny cmentarz.


Z naszej inicjatywy wymieniono zwykłą linię energetyczną przebiegającą nad zabytkową morwą, na kabel w osłonie, co zapobiegło corocznej drastycznej przycince konarów wiekowego drzewa przez służby przedsiębiorstwa energetycznego.


Stara morwa okaleczona przez służby energetyczne

 


 

W najbliższych planach jest skierowanie do konserwatora przyrody propozycji objęcia ochroną tej unikalnej morwy oraz o nadanie imienia „Śmiałek” pięknemu dębowi – symbolowi naszej wsi.


Planujemy także oznakowanie wszystkich miejsc wartych uwagi oraz miejsc wymagających opieki konserwatorskiej lub tylko „ludzkiej”, a ponadto umieszczenie informacji o nich w małym folderze promującym naszą wieś.

 

SRWŚ jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie”.

 

 

 

 

 

Separator

Logo

 

 

Tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl