Treść Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice:

 

<<< powrót

 

 

                                                                                  Statut w formacie .pdf    Statut

 

 

 

 

Statut

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

1.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873) oraz niniejszego Statutu.

2.

Stowarzyszenie używa logo, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

3.

Nazwa Stowarzyszenia i jego logo są prawnie zastrzeżone.

4.

Stowarzyszenie może używać skrótu swojej nazwy w brzmieniu: SRW Śmiałowice.

 

§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

 

§4

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest wieś Śmiałowice w gminie Marcinowice.

 

§5

1.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w świetle art. 20 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.

Zakres działalności: kod PKD 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3.

Działalność Stowarzyszenia, stanowiąca działalność pożytku publicznego, może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie.

4.

W przypadku działalności odpłatnej cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.

 

§6

1.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

2.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§7

Stowarzyszenie może używać emblematów, odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§9

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1.

wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Śmiałowice;

2.

ochrona interesów społeczności lokalnej i dobrego wizerunku wsi;

3.

poprawa poziomu życia mieszkańców wsi Śmiałowice;

4.

aktywizowanie mieszkańców wsi do działań na rzecz rozwoju środowiska lokalnego;

5.

stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków rozwoju;

6.

zapewnienie warunków działania przedszkola oraz umożliwienie przedszkolu posiadania własności i prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ekonomii społecznej;

7.

integracja społeczności lokalnej wokół spraw związanych z wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży oraz z przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu;

8.

organizacja życia społecznego w zakresie kultury, turystyki, sportu oraz kultywacji tradycji obyczajowych i historycznych związanych z lokalnym środowiskiem;

9.

ochrona i zabezpieczenie dóbr kultury materialnej i naturalnej wsi Śmiałowice;

10.

wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

 

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.

prowadzenie przedszkola na zasadach przewidzianych prawem;

2.

wspieranie dyrektora i rady rodziców przedszkola w realizacji programu wychowawczego;

3.

prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

4.

rozbudowę bazy służącej dzieciom i młodzieży w czasie pozalekcyjnym;

5.

szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;

6.

organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;

7.

organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;

8.

wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;

9.

organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Śmiałowice;

10.

wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Śmiałowice;

11.

popularyzację rolnictwa ekologicznego;

12.

ochronę przyrody i krajobrazu;

13.

promocję walorów historycznych, turystycznych i przyrodniczych wsi Śmiałowice i jej okolic;

14.

tworzenie nowych miejsc pracy;

15.

wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w inicjatywach Unii Europejskiej z jednoczesnym przeciwdziałaniem negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;

16.

promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;

17.

działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;

18.

prowadzenie działalności wydawniczej;

19.

wprowadzanie w życie i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju;

20.

podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§11

1.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.

członków zwyczajnych,

2.

członków wspierających,

3.

członków honorowych.

 

§13

1.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnej deklaracji członkostwa.

2.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną.

3.

Członkiem wspierającym może być także osoba fizyczna lub prawna mieszkająca lub mająca siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4.

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

5.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

6.

Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków. Za właściwe prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia.

7.

Członkowie Założyciele stają się członkami Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu.

 

§14

1.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 

1)

czynnego i biernego prawa wyborczego;

 

2)

zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

 

3)

zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu go z listy członków.

2.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 

1)

aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

 

2)

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

 

3)

regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

§15

1.

Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.

2.

Członek wspierający posiada obowiązki określone w §14 ust.2 pkt 2) i 3).

 

§16

1.

Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

2.

Członek honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.

3.

Członek honorowy posiada obowiązki określone w §14 ust.2 pkt 2).

 

§17

1.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

1)

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi na piśmie;

 

2)

śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

 

3)

skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub niewypełnienia innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;

 

4)

wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub naruszania zasad współżycia społecznego;

 

5)

rozwiązania Stowarzyszenia.

2.

Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3.

W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

4.

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

1.

Walne Zebranie Członków,

2.

Zarząd,

3.

Komisja Rewizyjna.

 

§19

1.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

2.

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

3.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

Walne Zebranie Członków

 

§21

1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 

1)

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 

2)

z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

 

§22

1.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

3.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje się raz na 4 lata.

4.

Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego regulaminu obrad.

5.

Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się zgodnie z uchwalonym regulaminem wyborów.

6.

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje dwuosobowe Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz

7.

Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.

8.

Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

9.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

 

1)

Zarząd,

 

2)

Komisja Rewizyjna,

 

3)

1/3 członków Stowarzyszenia.

10.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie/sms oraz poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zebraniu na stronach internetowych stowarzyszenia.

11.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin.

12.

W uzasadnionych przypadkach członek Stowarzyszenia może uczestniczyć w Walnym Zebraniu przez pełnomocnika, w zakresie określonym w pisemnym pełnomocnictwie.

 

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1.

uchwalenie statutu i jego zmian,

2.

uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3.

wybór i odwołanie prezesa i członków władz Stowarzyszenia,

4.

nadawanie i pozbawienie członkostwa honorowego,

5.

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6.

ustalanie wysokości składek członkowskich,

7.

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

8.

podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zobowiązań zaciąganych w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

9.

rozpatrywanie zażaleń na działalność Zarządu oraz odwołań członków od uchwały Zarządu w zakresie wykluczenia z Stowarzyszenia,

10.

podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania,

11.

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12.

inne decyzje, wynikające z niniejszego statutu.

 

§24

1.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 

1)

z własnej inicjatywy,

 

2)

na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 

3)

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2.

Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt. 2) i 3).

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd

 

§25

1.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2.

Zarząd składa się z 5 członków: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu.

3.

Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.

4.

Zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika Zarząd wybiera ze swego grona.

5.

Prezes stowarzyszenia:

 

1)

kieruje pracami Zarządu,

 

2)

reprezentuje Zarząd oraz Stowarzyszenie na zewnątrz,

 

3)

podpisuje uchwały Walnego Zebrania Członków i Zarządu.

6.

Wiceprezes Stowarzyszenia:

 

1)

udziela Prezesowi pomocy w wypełnianiu jego obowiązków,

 

2)

zastępuje Prezesa Stowarzyszenia w razie czasowej niemożliwości pełnienia funkcji.

7.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku.

8.

Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos prezesa.

 

§26

Do zakresu działania Zarządu należy:

 

1)

realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

 

2)

ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

 

3)

sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 

4)

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

 

5)

podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

 

6)

zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 

7)

podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

 

8)

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 

9)

publikacja sprawozdań w sposób określony odpowiednimi przepisami,

 

 10)

uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

 

Komisja Rewizyjna

 

§27

1.

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego i dwóch członków.

3.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 

§28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 

1)

kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 

2)

występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 

3)

prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

 

4)

zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

 

5)

składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

 

6)

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

§29

1.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§30

Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i fundusze nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działalności.

 

§31

1.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 

1)

składki członkowskie,

 

2)

wpływy z odpisu 1% podatków,

 

3)

darowizny, zapisy i spadki,

 

4)

wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

 

5)

dotacje i subwencje,

 

6)

odsetki od środków Stowarzyszenia zdeponowanych na rachunku bankowym.

2.

Dochody z działalności i uzyskane fundusze służą do celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków.

3.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.

Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw majątkowych i realizację bieżącej działalności wraz z dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w zakresie wyznaczonym przez Zarząd, zatrudnionym osobom fizycznym i prawnym.

 

§32

Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności ustala Walne Zebranie Członków.

 

§33

1.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie: wiceprezes i inny członek Zarządu.

2.

Dla ważności umów i pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa.

3.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych i podpisywania pism w tym zakresie upoważniony jest prezes i wiceprezes lub prezes i inny członek Zarządu upoważniony pisemnie przez Zarząd,

4.

Potwierdzenie posiadania środków finansowych do pokrycia powstałych zobowiązań, potwierdza skarbnik udzielając kontrasygnaty.

 

§34

1.

Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń majątkowych dla członków, członków organów Stowarzyszenia oraz osób pozostających z nimi w związku małżeńskim lub stopniu pokrewieństwa bądź powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia lub związku z tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.

Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.

Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunkach do osób trzecich.

4.

Nie mogą być dokonywane zakupy na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów oraz osoby im bliskie.

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§35

1.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

 

Załączniki do Statutu:

1. Wzór logo Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice

 

 

Niniejszy statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 18 marca 2008

uchwałą nr 3, z późniejszymi zmianami

(uchwała nr 1 z dnia 25 listopada 2008 i uchwała nr 4 z dnia 23 czerwca 2016)

 

Tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl